สมัครงาน

Quality Engineering Staff

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คุณภาพด้านแม่พิมพ์ 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- นำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการทำงาน
- แก้ไขแม่พิมพ์ที่เกิด NG หลุดรอดตามที่หัวหน้าสั่งการได้
- พัฒนาคุณภาพการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
- ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- รายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานต่อผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- การศึกษา จบ ม.6 / ปวช หรือมีประสพการณ์ที่เหมาะสม
- มีความรู้ด้านแม่พิมพ์หรือคุณภาพ
บุคลิกภาพที่ต้องการ / ความสามารถและประสบการณ์ที่ใช้ได้ในการทำงาน
สถานที่ทำงาน
จังหวัดนครราชสีมา
(88/1 หมู่8 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)
เวลาทำงาน
8:00~17:00
การทำงานล่วงเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ารถ : 30 บาท/วัน
เบี้ยขยัน : 600 บาท/เดือน
เซฟตี้ : 50 บาทขึ้นไป/เดือน
โบนัท : 2 ครั้งต่อปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ข้าวฟรี
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
วันหยุด
90 วัน/ปี
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันเสาร์บางวัน รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ)
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล : 044-003-539
Email : kmchr@kmcthai.com

Recruitment Form

Account Staff

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารและจัดทำการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกรายการบัญชี โดยยึดหลักตามนโยบายของบริษัท และหลักการทางบัญชี
– ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และภงด.53
– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการทำจ่ายเงินสดย่อย(Petty Cash) และทำให้ตรงตามเวลาที่บริษัทกำหนด
– ติดตามเอกสารการทำจ่ายเงิน (ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) และจัดเก็บเอกสารการทำจ่าย
– จัดทำรายงานต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม,Manual cheque,รายงานการทำจ่าย
คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
– วุฒิการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรี
– เพศ ชาย / หญิง
– อายุ 23 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพที่ต้องการ / ความสามารถและประสบการณ์ที่ใช้ได้ในการทำงาน
สถานที่ทำงาน
จังหวัดนครราชสีมา
(88/1 หมู่8 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)
เวลาทำงาน
8:00~17:00
การทำงานล่วงเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ารถ : 30 บาท/วัน
เบี้ยขยัน : 600 บาท/เดือน
เซฟตี้ : 50 บาทขึ้นไป/เดือน
โบนัท : 2 ครั้งต่อปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ข้าวฟรี
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
วันหยุด
90 วัน/ปี
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันเสาร์บางวัน รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ)
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล : 044-003-539
Email : kmchr@kmcthai.com

Recruitment Form

Energy Control Staff

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน 2 ตำแหน่ง
ผชร. และ ผอส.
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
– ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
– ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
– ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฎิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐
คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมพลังงานอย่างน้อย 8 ปี
– วุฒิการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรี
– เพศ ชาย
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพที่ต้องการ / ความสามารถและประสบการณ์ที่ใช้ได้ในการทำงาน
สถานที่ทำงาน
จังหวัดนครราชสีมา
(88/1 หมู่8 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)
เวลาทำงาน
8:00~17:00
การทำงานล่วงเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เงินเดือน
เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ารถ : 30 บาท/วัน
เบี้ยขยัน : 600 บาท/เดือน
เซฟตี้ : 50 บาทขึ้นไป/เดือน
โบนัท : 2 ครั้งต่อปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ข้าวฟรี
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
วันหยุด
90 วัน/ปี
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันเสาร์บางวัน รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ)
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล : 044-003-539
Email : kmchr@kmcthai.com

Recruitment Form

Recruitment Form

    Requiredชื่อ-นามสกุล

    Requiredเบอร์โทรศัพท์

    Requiredอีเมล

    Requiredข้อความ